ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System:LMS) ด้วย Moodle

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

ท่านผู้อ่านครับ ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology) มาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนำไปสู่การเรียนรู้แบบ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” (Student center) ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ ทุกคน (Anyone) ทุก ที่ (Anywhere) ทุกเวลา (Anytime) ทุกสถานที่ (Anyplace) ขึ้นกับความต้องการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โดยมีระบบ e-Learning เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสนองตอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน e-Learning (electronic Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ ที่อาศัยสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ทั้งระบบ Online และ Off Line ,ทั้งแบบ one-way communicationและ Two-way communication ทั้งแบบ CAI CD-Rom และ WBI (Web-based Instruction) TV VDO และระบบสื่อสารอิเลกโทรนิกส์ อื่นๆ

ปัจจุบัน e-Learning มุ่งเน้นระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่า “อีเลินนิ่ง” หรือ ”บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย” โดยใช้ร่วมกับเนื้อหาที่เป็นสื่อประสม ทั้ง ตัวหนังสือ (Text) ภาพ (Image) ภาพวีดิทัศน์ (VDO) เสียง (Audio) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และสื่อประสม (Multimedia) โดยมีระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System หรือ LMS) โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา ระบบดูแลบริหารผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเข้าใช้ , การเก็บข้อมูล, การรายงานผล เป็นต้น

ระบบ E-Learning เชิงพาณิชย์ ได้แก่ Blackboard WebCT และ Education Sphere, KM-Learning, Ten–flexible learning เป็นต้น

ระบบ E-Learning ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาออนไลน์ (Chulaonline.com)เชียงใหม่ออนไลน์ (Cmuonline.ac.th) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Maxlearn) เป็นต้น

ระบบ E-Learning ที่พัฒนาโดยใช้ระบบ Atutor Open Source Learning Management System ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (course.swu.ac.th)

ระบบ E-Learning ที่พัฒนาโดยใช้ระบบ Moodle Open Source Learning Management System ได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลา (Moodle) คณะเภสัชฯ จุฬาฯ คณะแพทยศาสาตร์ ขอนแก่น(Moodle) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Moodle) โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Moodle) มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏต่าง 20 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานโครงการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน ICT โรงเรียนมัฐยมศึกษาตอนต้น (SEQIP) 150 โรงเรียน โครงการ โรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียน ICT เป็นต้น

Open Source/โอเพนซอร์ส คือ การพัฒนาซอฟท์แวร์เเบบ ”เปิด” เปิดเผยข้อมูลของโปรแกรมหรือเปิดเผยซอร์สโค้ดที่ใช้สร้างซอฟท์แวร์ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ทำให้นักพัฒนาจากทั่วโลกสามารถศึกษา ใช้งาน แก้ไข เผยแพร่ และนำไปพัฒนาปรับปรุงได้ โดยการพัฒนาโอเพนซอร์สจะอาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาที่มีอยู่ทั่วโลก ซอฟท์แวร์ใดเป็นโอเพนซอร์สนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ชัดเจนของ license ที่เรียกว่า open-source license เช่น ลิขสิทธ์แบบGNU/GPL (General Public license) นั่นคือ ยินยอมให้ผู้อื่นนำซอร์สโค้ดไปใช้หรือปรับปรุงได้ฟรีไม่เสียเงิน แต่ผู้ที่นำไปใช้หรือปรับปรุงต้องระบุประกาศที่มา และเปิดเผยซอร์สโค้ดใหม่นั้นด้วย

Learning Management System (LMS)

LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย มีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญ สำหรับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา ระบบบริหารจัดการผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเข้าใช้ การเก็บข้อมูล, และการรายงานผล เป็นต้น

องค์ประกอบหลักของระบบ LMS มี 4 ระบบ ที่สำคัญ คือ

1. ระบบจัดการรายวิชา Course Management System (CMS) การสร้างรายวิชา จัดทำเนื้อหาบทเรียนรายวิชาจัดทำแหล่งค้นคว้าข้อมูล ทำกิจกรรมเสริม

2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน User Management System ระบบการเข้าใช้งานตรวจสอบการใช้งานรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้

3. ระบบตรวจกิจกรรมและติดตามประเมินผล Test &Tracking Management System กิจกรรมแบบฝึกแบบทดสอบ การบ้าน ระบบทดสอบประเมินผลการเรียน

4. ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ Communication Management System เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนให้มีการติดต่อสื่อสารกัน ทั้งระหว่างผู้สอน-ผู้สอน ผู้สอน-นักเรียน นักเรียน-นักเรียน ทั้งรูปแบบ online และ offline web-board E-mail Chat News Calendar เป็นต้น

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)

Moodle เป็น Open Source Software เป็น Course Management System (CMS) โดยใช้ PHP

และ Database mySQL ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย โปรแกรมเมอร์ที่เคยใช้ WebCT เป็นชาวออสเตรเลีย Mr. Martin Dougiamas ปัจจุบันได้มี การพัฒนาเพื่อรองรับภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา 150 ประเทศทั่วโลก มีผู้ใช้งานมากกว่า 20,000 ไซต์ (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.moodle.org) ระบบภาษาไทยพัฒนาโดยคุณ วิมลลักษณ์ สิงหนาท Moodle เป็นซอร์ฟแวร์สำหรับใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย (Web-based Instruction) โดยกำหนดให้มีระบบการจัดการบทเรียน ซึ่งรองรับกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งช่วยให้การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก software open source ได้แก่ php และmySQL ดังนั้นในการนำระบบไปใช้งานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากการลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์เท่านั้น

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มนำ  Moodle มาใช้เป็นเครื่องมือช่วเสริมการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2550 ที่  http://learn.pbru.ac.th เริ่มจากกลุ่มวิชาสาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี ปัจจุบันในระบบมีรายวิชาประมาณ  30 รายวิชา โดยระบบอยู่ในความดูและของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ LMS.PBRU. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมกระบวนการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจใฝ่หาความรู้ ทุกท่าน สำหรับคณาจารย์ก็หวังให้เป็นอีกทางเลือกในการนำเสนอสื่อการสอน แนวการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดการสอบออนไลน์ เพื่อส่งสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

ติดต่อผู้ผลิตสื่อ/การใช้งาน : nisanti@pbru.ac.th, bunjerd@pbru.ac.th ติดต่อผู้ดูแล/แจ้งปัญหา : chet@pbru.ac.th, attapap@pbru.ac.th

แหล่งอ้างอิง

Moodle org.  retrieved in 2012 July from http://www.moodle.org

Open source. retrieved in 2012 July from http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source

Open source. retrieved in 2012 July from http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System


Share and Enjoy

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ โดย admin คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


× nine = 18

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>