DSpace – Digital Collection คลังปัญญาขององค์กร ยุดใหม่

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

DSpace คือ ซอฟต์แวร์ระบบเปิดเผยรหัส หรือ Open Source ที่ช่วยให้ใช้งานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา ที่ครอบคลุมทั่วทุกประเภท ทุกที่ทุกเวลา DSpace เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ในการจัดการคลังเอกสารดิจิตอล เป็นซอฟต์แวร์ประเภทเปิดเผยรหัสซึ่งได้มีพัฒนาร่วมกันโดยห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (MIT) และห้องปฏิบัติการของบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด (HP) เมื่อเดือนเมษายน 2543 ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จุดมุ่งหมายของของ Dspace เพื่อที่จะสร้างระบบคลังเอกสารดิจิตอลที่มีความเสถียรภาพ มีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง การจัดการสิทธิการใช้งาน การค้นคืนเอกสารดิจิตอล ระบบการตอบสนองภายในชุมชน และความสามารถในการเผยแพร่ที่มีความยืดหยุ่น  ปัจจุบันถูกพัฒนาถึงเวอร์ชั่น 1.7.2 มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลดิจิตตอลที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ทุกประเภท เพราะเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ Binary หรือ bit stream  พัฒนา โดยโปรแกรมเมอร์จากหลาย ๆ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ฟังก์ชันต่างๆของ ดีสเปซ จากการศึกษาความสามารถของดีสเปซพบว่ามีฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา digital library for cultural heritage สามารถการจัดเก็บข้อมูลในดีสเปซมีโครงสร้างการจัดเก็บแบบลำดับชั้น Metadata, Authorization, Workflow, Statistical, Search and browse

ทีมผู้พัฒนาและเผยแพร่ของประเทศไทย มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology: AIT ได้เผยแพร่อยู่ที่ http://dl.kids-d.org/ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการติดตั้งและทดลองใช้อยู่ที่ http://dc.pbru.ac.th:8080/jspui และ http://dc.pbru.ac.th:8080/xmlui

 

แหล่งอ้างอิง :

DSapce คือ อะไร, http://www.slideshare.net/uekiv/dspace

ห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกษา, http://dl.kids-d.org/

DSpace, http://www.dspace.org/

สร้าง e-Book หนังสือพูดได้ สร้างง๊าย ง่าย

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

สวัสดีครับท่านผู้อ่านยุคนี่อะไร ๆ ก็เป็น e  อีเล็กทรอนิกนะครับ ฉบับนี้จะมาแนะนำโปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมสร้างหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะคล้ายกับหนังสือจริง คือ มีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รูปภาพ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์ Flash เพิ่มเสียงบรรยาย สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็ก ทำให้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บ หรือ ส่งผ่านอีเมล์ และสามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

คุณสมบัติของโปรแกรม Desktop Author นั้น ไฟล์มีขนาดเล็ก ช่วยให้ง่ายในการดาวน์โหลด และส่งข้อมูล มีลักษณะคล้ายกับหนังสือซึ่งเป็นรูปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถสั่งพิมพ์หน้าแต่ละหน้า หรือทั้งหมดของหนังสือได้ ผู้ใช้สามารถส่งต่อได้ง่ายโดยการส่งผ่านอีเมล์ หรือระบบเครือข่าย สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book    ผลงานเป็นได้ทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ .exe สื่อออนไลน์ .html + .dnl ที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ แต่การเรียกดูจำเป็นต้องติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึงจะแสดงผลได้ และ Screen Saver (.scr) สำหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง

ท่านผู้อ่านที่นิยมชมชอบการอ่านหนังสือ ลองเปลี่ยนมาอ่าน e-Book บนคอมพิวเตอร์ก็จะทำให้มีความแปลกแตกต่างมากขึ้น ทั้งยังสร้างง่าย เก็บได้ทั้งภาพและเสียง เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายพันเล่ม ประหยัดเนื้อที่ชั้นว่างหนังสือได้เยอะเลย เพราะเก็บไว้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แถมยังส่งเสริมการอ่านให้นักอ่านรุ่นใหม่ ๆ ที่เป็น นักเรียน นักศึกษา ยุคไอที ชอบและรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิง : http://www.desktopauthor.com

http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html

ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System:LMS) ด้วย Moodle

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ท่านผู้อ่านครับ ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology) มาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนำไปสู่การเรียนรู้แบบ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” (Student center) ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ ทุกคน (Anyone) ทุก ที่ (Anywhere) ทุกเวลา (Anytime) ทุกสถานที่ (Anyplace) ขึ้นกับความต้องการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โดยมีระบบ e-Learning เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสนองตอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน e-Learning (electronic Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ ที่อาศัยสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ทั้งระบบ Online และ Off Line ,ทั้งแบบ one-way communicationและ Two-way communication ทั้งแบบ CAI CD-Rom และ WBI (Web-based Instruction) TV VDO และระบบสื่อสารอิเลกโทรนิกส์ อื่นๆ

ปัจจุบัน e-Learning มุ่งเน้นระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่า “อีเลินนิ่ง” หรือ ”บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย” โดยใช้ร่วมกับเนื้อหาที่เป็นสื่อประสม ทั้ง ตัวหนังสือ (Text) ภาพ (Image) ภาพวีดิทัศน์ (VDO) เสียง (Audio) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และสื่อประสม (Multimedia) โดยมีระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System หรือ LMS) โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา ระบบดูแลบริหารผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเข้าใช้ , การเก็บข้อมูล, การรายงานผล เป็นต้น

ระบบ E-Learning เชิงพาณิชย์ ได้แก่ Blackboard WebCT และ Education Sphere, KM-Learning, Ten–flexible learning เป็นต้น

ระบบ E-Learning ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาออนไลน์ (Chulaonline.com)เชียงใหม่ออนไลน์ (Cmuonline.ac.th) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Maxlearn) เป็นต้น

ระบบ E-Learning ที่พัฒนาโดยใช้ระบบ Atutor Open Source Learning Management System ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (course.swu.ac.th)

ระบบ E-Learning ที่พัฒนาโดยใช้ระบบ Moodle Open Source Learning Management System ได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลา (Moodle) คณะเภสัชฯ จุฬาฯ คณะแพทยศาสาตร์ ขอนแก่น(Moodle) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Moodle) โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Moodle) มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏต่าง 20 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานโครงการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน ICT โรงเรียนมัฐยมศึกษาตอนต้น (SEQIP) 150 โรงเรียน โครงการ โรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียน ICT เป็นต้น

Open Source/โอเพนซอร์ส คือ การพัฒนาซอฟท์แวร์เเบบ ”เปิด” เปิดเผยข้อมูลของโปรแกรมหรือเปิดเผยซอร์สโค้ดที่ใช้สร้างซอฟท์แวร์ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ทำให้นักพัฒนาจากทั่วโลกสามารถศึกษา ใช้งาน แก้ไข เผยแพร่ และนำไปพัฒนาปรับปรุงได้ โดยการพัฒนาโอเพนซอร์สจะอาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาที่มีอยู่ทั่วโลก ซอฟท์แวร์ใดเป็นโอเพนซอร์สนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ชัดเจนของ license ที่เรียกว่า open-source license เช่น ลิขสิทธ์แบบGNU/GPL (General Public license) นั่นคือ ยินยอมให้ผู้อื่นนำซอร์สโค้ดไปใช้หรือปรับปรุงได้ฟรีไม่เสียเงิน แต่ผู้ที่นำไปใช้หรือปรับปรุงต้องระบุประกาศที่มา และเปิดเผยซอร์สโค้ดใหม่นั้นด้วย

Learning Management System (LMS)

LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย มีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญ สำหรับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา ระบบบริหารจัดการผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเข้าใช้ การเก็บข้อมูล, และการรายงานผล เป็นต้น

องค์ประกอบหลักของระบบ LMS มี 4 ระบบ ที่สำคัญ คือ

1. ระบบจัดการรายวิชา Course Management System (CMS) การสร้างรายวิชา จัดทำเนื้อหาบทเรียนรายวิชาจัดทำแหล่งค้นคว้าข้อมูล ทำกิจกรรมเสริม

2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน User Management System ระบบการเข้าใช้งานตรวจสอบการใช้งานรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้

3. ระบบตรวจกิจกรรมและติดตามประเมินผล Test &Tracking Management System กิจกรรมแบบฝึกแบบทดสอบ การบ้าน ระบบทดสอบประเมินผลการเรียน

4. ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ Communication Management System เป็นส่วนส่งเสริมการเรียนให้มีการติดต่อสื่อสารกัน ทั้งระหว่างผู้สอน-ผู้สอน ผู้สอน-นักเรียน นักเรียน-นักเรียน ทั้งรูปแบบ online และ offline web-board E-mail Chat News Calendar เป็นต้น

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)

Moodle เป็น Open Source Software เป็น Course Management System (CMS) โดยใช้ PHP

และ Database mySQL ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย โปรแกรมเมอร์ที่เคยใช้ WebCT เป็นชาวออสเตรเลีย Mr. Martin Dougiamas ปัจจุบันได้มี การพัฒนาเพื่อรองรับภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา 150 ประเทศทั่วโลก มีผู้ใช้งานมากกว่า 20,000 ไซต์ (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.moodle.org) ระบบภาษาไทยพัฒนาโดยคุณ วิมลลักษณ์ สิงหนาท Moodle เป็นซอร์ฟแวร์สำหรับใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย (Web-based Instruction) โดยกำหนดให้มีระบบการจัดการบทเรียน ซึ่งรองรับกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งช่วยให้การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก software open source ได้แก่ php และmySQL ดังนั้นในการนำระบบไปใช้งานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากการลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์เท่านั้น

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มนำ  Moodle มาใช้เป็นเครื่องมือช่วเสริมการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2550 ที่  http://learn.pbru.ac.th เริ่มจากกลุ่มวิชาสาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี ปัจจุบันในระบบมีรายวิชาประมาณ  30 รายวิชา โดยระบบอยู่ในความดูและของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ LMS.PBRU. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมกระบวนการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจใฝ่หาความรู้ ทุกท่าน สำหรับคณาจารย์ก็หวังให้เป็นอีกทางเลือกในการนำเสนอสื่อการสอน แนวการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดการสอบออนไลน์ เพื่อส่งสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

ติดต่อผู้ผลิตสื่อ/การใช้งาน : nisanti@pbru.ac.th, bunjerd@pbru.ac.th ติดต่อผู้ดูแล/แจ้งปัญหา : chet@pbru.ac.th, attapap@pbru.ac.th

แหล่งอ้างอิง

Moodle org.  retrieved in 2012 July from http://www.moodle.org

Open source. retrieved in 2012 July from http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source

Open source. retrieved in 2012 July from http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System